سفارش شما پس از ثبت و پردازش در مرحله ارسال قرار خواهد گرفت و محسول مورد نظر شما مطابق با اطلاعات درج شده در سایت و تائید شده توسط شما و مطابق با فاکتور ارسالی از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد و نهایاتا تا 72 ساعت کاری ارسال خواهد شد.